FVB satsar på forskning och utveckling

Vi på FVB tycker att det är viktigt med kunskap. Ett sätt att bidra till ökad kunskap i branschen, men också för att stadigt öka kompetensen bland våra medarbetare, är att delta i olika forskningsprojekt. Här kan du läsa om två av dem.

Effektreducering istället för utbyggnad

Möjligheten att reducera effekten i fjärrvärmesystemet istället för att bygga ut systemet är utgångspunkten i den rapport som bland annat David Ekström på FVB tagit fram.

 Kapacitetsbrist som är effektrelaterad är idag en återkommande fråga för fjärrvärmebolagen. Ett sätt att komma ifrån den problematiken är att göra olika åtgärder som minskar effektuttaget i fjärrvärmenätet.

– I vår rapport ville vi visa vilka behov och möjligheter det finns för att reducera effekten, berättar David Ekström, som tillsammans med Johan Söderberg och Ulrika Sagebrand gjort rapporten.

FVB har med stöd från Energiforsk undersökt fem effektreducerande åtgärder som applicerats på fem olika objekt. Resultatet är bland annat tänkt att ge fjärrvärmebolagen stöd i sitt arbete med att reducera effekter, men också att inspirera till nya metoder för effektreducering.

I studien ingår både nät med effektproblematik på grund av distributionen samt nät med huvudsakliga vinster i produktionen vid effektreducering.

En annan parameter är att det dyraste bränslet måste användas då det blir effekttoppar, vilket undviks om effekttopparna minskas.

– Vi verkar i en traditionell bransch där vi ibland behöver vidga våra vyer. Jag och mina kollegor hoppas att en sådan här rapport kan bidra till det och få fler att se alternativa lösningar, avslutar David.

Ytterligare information:
David Ekström, 08-5947 61 76

Fjärde generationens fjärrvärme kräver lägre temperaturer

Cilla Dahlberg Larsson beskriver i ett FoU-projekt hur vi behöver anpassa utrustningen i nya bostadshus för att kunna använda fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH, med betydligt lägre temperaturnivåer än i dagens fjärrvärmesystem.

Cilla jobbar som projektledare på FVB i Göteborg. Hon har varit projektledare för forskningsprojektet ”Fastighetsanpassning för 4GDH” där även Patrik Selinder, FVB och Håkan Walletun, W2 Energiteknik medverkat. Projektet har finansierats av Energiforsks Futureheatprogram.

Forskningsrapporten bygger vidare på en projekt-rapport som tidigare tagits fram av Sven Werner och Helge Averfalk på Högskolan i Halmstad, ”Framtida fjärrvärmeteknik”.

– Man kan säga att vår rapport beskriver den praktiska dimensionen av hur man bygger för 4GDH och därigenom kan sänka temperaturnivåerna i fjärrvärmesystemen till 50–55 °C i framledningen och 20–25 °C i returen, säger Cilla.

– Den visar hur 4GDH ska användas i nya hus genom modifierade tekniklösningar.

Traditionell fjärrvärme kräver relativt höga värmebehov för att nå ekonomisk lönsamhet. Eftersom framtidens flerbostadshus kommer att ha väsentligt lägre värmebehov, finns risken att marknaden väljer andra uppvärmningslösningar än resurseffektiv fjärrvärme.

Genom att satsa på den nya tekniken som ger lägre temperaturnivåer minskar distributionsförlusterna och man får lägre kostnader för ledningar. Dessutom kan fler restvärmekällor användas i systemet, sådana som i dag har för låg temperatur och därmed är besvärliga och dyra att tillvarata. Även värme från solfångare blir mer ekonomiskt att använda.

Lösningen bygger på att en fjärrvärmecentral installeras i varje lägenhet och att ett tredje rör finns på primärsidan för att säkerställa tillräcklig temperatur fram till kundernas fjärrvärmecentraler. Varje lägenhetsinnehavare blir därmed en fjärrvärmekund med individuell mätning. Det innebär en del tekniska anpassningar i de interna värmesystemen.

– För att det här ska få genomslag krävs en bra dialog med alla inblandade parter i byggprocessen. Det är ett nytt tänk som innebär att man redan i starten planerar för att bygga på det här sättet.

– Det är viktigt att man bygger rätt från början och dimensionerar alla komponenter korrekt eftersom det blir mindre marginaler då den levererade temperaturnivån är betydligt lägre än vid dagens konventionella, tredje generationens fjärrvärme, konstaterar Cilla.

Ytterligare information:
Cilla Dahlberg Larsson, 031-10 60 86

Läs rapporten ”Fastighetsanpassning till 4GDH” i dess helhet.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024