FVB expanderar inom vatten och avlopp

FVB fortsätter att expandera inom vatten och avlopp (VA) och har anställt Patrik Andersson till Gävle-kontoret för att snabba på detta arbete.

FVB arbetar sedan tidigare med VA och då framför allt inom el och automation på VA-verk. Nu ska företaget bredda arbetet till att även omfatta projektering av VA-ledningar i mark och olika typer av VA-utredningar rörande exempelvis frågor kopplade till klimatförändringar som påverkar vatten. Det kan bland annat handla om modelleringar av skyfall som påverkar dagvatten och dricksvatten.

– Det som lockade mig till FVB är att man väljer att satsa och expandera inom VA och arbetar nära sammanlänkat med andra teknikslag. Det gör att det finns goda förutsättningar att utveckla VA-området. Att få vara den som ska driva detta arbete känns riktigt intressant, säger Patrik Andersson.

Han började på FVB den 1 maj och har den intressanta titeln VA-motor, vilket i praktiken innebär att han ska driva och utveckla arbetet kring VA-frågor. Patrik Andersson har jobbat 13 år som konsult och kommer närmast från Afry. Han har i sin konsultroll haft fokus på dagvatten vad gäller utredningar, men även jobbat med projektering av VA-ledningar i mark och varit teknikansvarig i flera projekt.

– Det finns en rad utmaningar kring VA och dagvatten i Sverige, vilket under senare tid har fått stor uppmärksamhet. Kommuner, företag och myndigheter har numera vatten som ett av sina fokusområden och området blir alltmer angeläget, säger Patrik Andersson.

Att vattenfrågan blivit så viktig beror framför allt på klimatförändringarna men också åldrande VA-nät och VA-anläggningar som är i stort behov av att förnyas.

Både dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning kommer att påverkas av klimatförändringar genom intensivare regn och perioder av torka, utsläpp av föroreningar genom dagvatten och ett ökande nyttjande av våra vattenresurser. Hårdare krav och en ökad strävan efter att göra mer inom dagvattenrening i samhällsplaneringen blir allt vanligare och behovet av reserv- och nödvatten är inte längre bara en säkerhet utan en nödvändighet.

– Sedan är reningen från avloppsreningsverken och spillvattnets påverkan på miljön viktigt. Vatten är verkligen ett framtidsområde där behoven ökar både i Sverige och internationellt och då behövs rätt kompetens för att åtgärda dessa behov, säger Patrik Andersson.

– Utmaningar är att det är skralt med resurser inom branschen, vad gäller såväl kompetens som pengar. Förnyelsetakten på våra VA-anläggningar och ledningar är alldeles för låg, så där driver branschorganisationen Svenskt Vatten den frågan hårt för att få regeringen och andra att öka takten av förnyelse i våra system för att de ska fortsätta fungera, säger han vidare.

Varför ska då ett företag eller kommun anlita FVB inom VA?

– FVB har ett brett kunnande vad gäller ledningar i mark och de omständigheter som omgärdar större infrastrukturella projekt, säger Emil Bäcklin, kontorschef på FVB i Gävle och fortsätter:

– Att vända sig till en konsult avseende flera discipliner har stora fördelar och vi ser att FVB kan utgöra en större del i ett större perspektiv. Kunderna kan då få en ännu bättre och effektivare leverans där hänsyn tas till alla parametrar redan från början.

Patrik Andersson, FVBs VA-motor

Ytterligare information:
Patrik Andersson, 026-14 88 64


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024