Forskningsprojekt: optimering av fjärrvärmenätet

Hallå där Kristin Åkerlund, du leder ett forskningsprojekt för att optimera fjärrvärmenätet. Vad ska ni göra?

– Vi ska utreda var de praktiska gränserna går vad gäller maximala och minimala flödeshastigheter i serviser i fjärrvärmenätet, för att därmed kunna optimera fjärrvärmesystemet.

Vad är problemen idag?

– Enligt branschpraxis bör flödeshastigheten i serviserna inte överstiga 1 meter/sekund för att garantera leveransen samt undvika höga ljudnivåer och uppnå en bra komfort för kunden. Detta är dock subjektiva iakttagelser som har omvandlats till generella riktlinjer och gränsvärden. Det medför att distributionssystem kanske inte utnyttjas optimalt. Det finns också en risk att höga flöden genererar oljud och om det finns partiklar i vattnet så kan det leda till erosionsskador i rören. Vid låga flödeshastigheter kan det samlas slam i lågpunkter och bli en grogrund för korrosion.

Hur ska ni gå tillväga?

– Vi har kartlagt vilka erfarenheter nät-ägarna har vid de vanligaste driftfallen i deras distributionsnät. Vi har även intervjuat tjänste-leverantörer och materialleverantörer för att få reda på deras erfarenheter. I projektet sambetar vi med RISE som kommer att genomföra mätningar i sitt forskningslabb och förhoppningsvis även i fält tillsammans med ett fjärrvärmebolag. Mätningarna baseras på de erfarenheter som vi har kartlagt.

Vart ska jag vända mig om jag har information till projektet?

– Om du har erfarenheter som kan vara till nytta för projektet eller har en lämplig plats för fältmätning med ljudproblem är du välkommen att kontakta mig på
026-14 16 20.

När kommer resultatet från projektet?

– Det ska vara klart i slutet av maj 2021. Då ska vi summera allt i en rapport och också ta fram en lathund som man kan använda vid dimensionering av nätet vid projektering.

Vem vill ni ska ta del av resultaten?

– I första hand ägare av fjärrvärmenäten och konsulter som arbetar med optimering och projektering av fjärrvärmenät.

Fakta i korthet:

Projektet Dimensionering av distri-butionssystem finansieras av Energiforsk och har en budget på nära 1,3 miljoner kronor.

Projektet genomförs av FVB och RISE. Projektet startade i oktober 2020 och ska vara klart i maj 2021.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson