Effektivare och säkrare fjärrvärmeleveranser genom ny ledning i Jönköping

Jönköping Energi vill koncentrera fjärrvärmeproduktionen till sin anläggning i Torsvik.

FVB fick uppdraget, som omfattar både transiteringsledning och pumpstationer.

Jönköping Energi har en långsiktig strategisk plan att på sikt kunna avyttra äldre produktionsanläggningar i centrala Jönköping. För att lyckas med det planeras en förstärkning av leveranssäkerheten och koncentration av all produktion till Torsvik.

Investeringsbeslut i december

En förstudie för att bygga en transiteringsledning mellan Torsvik och de centrala delarna av Jönköping genomfördes av FVB under hösten 2018. Ledningen blir ett komp-lement till den befintliga ledningen som byggdes år 2004.

Tobias Seborn, kontorschef på FVB i Linköping, är tillsammans med Leif Norberg projektledare i projektet.

– Vi fick förfrågan om att göra förstudien och därefter detaljprojektering i augusti förra året, berättar Tobias. Den är nu genomförd och ett beslut om en fördjupad förstudie och detaljprojektering togs i december 2018. Vi jobbar nu med detaljprojekteringen och ska inför hösten ta fram underlag för ett investeringsbeslut i slutet av 2019.

Förutom transiteringsledningen från Torsvik till Jönköping, består projektet även av två pumpstationer längs sträckan.
Fredrik Nilsson på FVB i Västerås är projektledare för pumpstationerna.

– Det här är en del i en långsiktig strategisk satsning av Jönköping Energi, eftersom det både handlar om effektivare produktion och ökad säkerhet i leveranserna.

Utmaningar längs sträckan

En tredjedel av den cirka 13 kilometer långa ledningen går över skogs- och jordbruksmark och den resterande delen i stadsmiljö. I detaljprojekteringen finns en del utmaningar längs ledningssträckningen konstaterar Tobias.

– Bland annat så ska ledningen passera under en trafikplats utmed E4:an och under riksväg 40. Sträckan innehåller också en järnvägspassage och en del andra besvärliga områden, säger Tobias.

Både Tobias och Fredrik är överens om att samarbetet med beställaren fungerar bra.

– Det handlar om att i varje del komma fram till den bästa lösningen för kunden, såväl tekniskt, ekonomiskt som miljömässigt, avslutar Tobias.

Ytterligare information:
Tobias Seborn, 013-25 09 43


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson