Bättre kontroll spar både tid och pengar

Arbetsmiljöverkets föreskrift för användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, anger krav för att skapa bra arbetsmiljöer och att undvika olyckor. FVB har god erfarenhet av att arbeta med regelverket och kan vara ett stöd genom hela eller delar av processen.

– Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med AFS 2017:3, säger Aksel Holmberg, på FVB.

AFS 2017:3 kom till för att, i en och samma föreskrift, samla alla krav på hur trycksatta anordningar ska användas och kontrolleras. Om kraven inte uppfylls har Arbetsmiljöverket rätt att påföra sanktionsavgifter eller stoppa driften, vilket kan leda till stora kostnader för företaget. I värsta fall kan bristerna leda till allvarliga olyckor på arbetsplatsen.

– Vi har en gedigen kunskap och goda erfarenheter av att arbeta med AFS 2017:3, men också med närliggande lagstiftningar, berättar Aksel Holmberg, utredare på FVB.

– På FVB finns också mycket god processteknisk erfarenhet. Det gör att vi kan bistå kunden med ritningar, risk-bedömningar, klassning och konstruk-tionsberäkningar. Sådant som kan behövas för att komplettera dokumentationen. Vi har också varit med vid Arbetsmiljöverkets inspektioner och vet vilka krav som ställs på arbetsgivaren.

FAKTA OM AFS 2017:3

• Föreskriften ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” började gälla 1 december 2017.
• Trycksatta anordningar finns t.ex. inom värme- och kraftvärmeverk, sågverk, pappersbruk och bryggerier.
• Exempel på trycksatta anordningar är pannor för kraft- och värmeproduktion, tryckkärl i olika processer, rörledningar, lagringstankar för gas, cisterner för lagring av flytande fluider och tryck- luftsbehållare.
• Föreskriften innehåller skärpta krav på bland annat riskbedömning, rutiner, instruktioner, fortlöpande tillsyn, dokumentation och journalföring.
• Det finns också nya krav på certifiering av pannskötare samt på övervakning av pannor och andra anordningar.
• Det nya regelverket skapar möjlighet att själv bedöma lämpligt intervall för kontroller och driftprov.

Åtgärdslista

Det vanligaste tillvägagångssättet är att FVB får i uppdrag att genomföra en förstudie. Utifrån den upprättas en nulägesbild och under det besök som FVB gör hos kunden, kommer dokumentation, rutiner och instruktioner att undersökas. Arbetet leder till en åtgärdslista.

– Vi delar sedan in åtgärderna i olika arbetsmoment, där kunden avgör om vi ska bistå med hjälp till vissa delar eller med helheten, säger Aksel.

När arbetet genomförts kommer också driften och underhållsarbetet att förenklas för den berörda verksamheten.

– Följden blir att information om anläggningen blir mer lättillgänglig och väldokumenterad.

– Det spar både tid och pengar för kunden och minskar också risken för framtida fel när man gör ingrepp i anläggningen, konstaterar Aksel.

Ytterligare information:
Aksel Holmberg, 021-81 80 45


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024