Effekthushållning i småhus ger vinst för både ekonomi och miljö

Daphne Berenskiöld valde att göra sitt examensarbete på FVB. Ett val som också ledde till att hon fick priset för bästa examensarbete från Energi- och miljötekniska föreningen. Hennes arbete hade rubriken ”Dämpning av utomhustemperaturgivare i mindre fastigheter” och här delar hon med sig av resultatet.

Miljövänliga energikällor har en potential att producera en stor mängd energi utspridd över året. Däremot kan de ha svårt att hålla en tillräckligt hög effekt under kalla vinterdagar då många samtidigt behöver el och värme.
– I vissa fall behöver fossila bränslen användas för att möta effekttopparna, vilket är både dyrt och dåligt för miljön, berättar Daphne.
– Samtidigt lägger allt fler energibolag allt större vikt vid effektuttag. Det gör att effekthushållning både kan medföra en miljövinst och en ekonomisk besparing för husägaren.

Använda dämpning

Daphnes examensarbete, i vilket hon fått mycket stöd och kunskap från Johan Söderberg och David Ekström på FVB, gick ut på att testa hur uppvärmningssystemet kan reagera i en takt som passar byggnaden, genom att använda dämpning. Direkt dämpning av utomhustemperaturgivare fungerar genom att utegivarsignalen manipuleras till att tro att utomhustemperaturen är en annan. Det kan också handla om att ändra temperaturen långsammare än den faktiska tomhustemperaturen ändras.
– Det görs för att uppvärmningssystemet ska reagera långsammare och kompensera för byggnadens värmetröghet, förklarar Daphne. På så vis sänker man effekttoppar och skapar en jämnare inomhustemperatur.

Termisk dämpning

Det finns idag mer eller mindre avancerade program som reducerar effektbehovet för uppvärmning genom att analysera byggnadens värmetröghet och dämpa svängningar i temperaturen. Gemensamt för de flesta är att de redan från början är integrerade i uppvärmningssystemet, vilket gör dem olämpliga för befintliga system. De kan också vara gjorda för större byggnader och därmed inte vara lönsamma för småhus.
– Mitt examensarbete undersökte möjligheten att dämpa utomhustemperaturgivaren på ett annat vis för dessa typer av byggnader, nämligen termiskt.

Flera vinster

Temperaturmätningar utfördes i en villa för att beräkna dess behov av dämpning. Därefter tillverkades dämpning av en termos med ett innehåll som hade en lämplig ”värmetröghet”. (Se bild till höger).
– Mätningarna visade att det är tekniskt möjligt att dämpa en utomhustemperaturgivare termiskt och på så sätt efterlikna en byggnads värmetröghet, säger Daphne.
– Dämpningen ger ingen stor energibesparing om byggnaden enbart värms upp med direktverkande el eller fjärrvärme. Det beror till största delen på att dämpningen förskjuter energianvändningen och jämnar ut effektuttaget.

Behovet av att överkompensera värmenivån för att undvika att det blir kallt inomhus reduceras dock till följd av minskade reglerförluster, något som ökar energibesparingen. Finns en värmepump kan mer energi sparas, särskilt under höst och vår, då svala nätter annars skulle krävt att till exempel en elpatron används.

Upplevt komforthöjning

Daphnes arbete visade att den största besparingen som kan göras med hjälp av dämpning kommer av effektsänkning.

De boende upplevde en komforthöjning eftersom värmesystemet reagerade långsammare vid omslag till kallare väder, då det annars brukade bli för varmt inomhus.
– Det här arbetet har lärt mig att trögheten i en byggnad har stor påverkan på inomhusklimatet. Det är viktigt att värmesystemet jobbar tillsammans med huset, säger Daphne.
Arbetet visar också att även små variationer i inomhustemperaturen kan uppfattas olika, beroende på andra omständigheter än den faktiska temperaturen i rummet.
– Det gör att det inte går att skapa ett helt perfekt inomhusklimat genom att bara få en helt jämn temperatur, avslutar hon.


Ytterligare information:
Daphne Berenskiöld, 08-594 761 87