Världsmästare på glas ska bli ännu bättre

Glasbitar

Sverige är bäst i världen på att återvinna glas. En viktig del i detta arbete sker på Svensk Glasåtervinning. Där återvinner man glasförpackningar från hela Sverige och anläggningen är den enda i sitt slag. Nu pågår en stor uppgradering av hela styrsystemet, vilket ska leda till en mer optimerad anläggning och högre kvalitet på glaset till kunderna. FVB är anlitade för att genomföra denna uppgradering, vilken ska vara klar i höst.

I Hammar, vid den norra spetsen av Vättern, ligger navet i den svenska glasåtervinningen. Hit kommer varje vardag cirka 25 lastbilar fulla med returglas. Anläggningen körs dygnet runt utom på helgerna. Från returglaset blir det sedan rena glasfraktioner i grönt, brunt och ofärgat. Dessutom görs glaspulver av en tredjedel av glaset. Men för att komma till råvaran som kunderna efterfrågar krävs flera viktiga steg, för det är inte enbart rent returglas som hamnar i återvinningsbehållarna runt om i landet. – Vi hittar sten, keramik, organisk material, metaller med mera i vår sortering. Sådant måste helt bort från vår återvinning. Den första sorteringen sker manuellt med personal, berättar Ulf Hellström, som ansvarar för teknik-, miljö- och kvalitetsfrågor på Svensk Glasåtervinning.

Glasbitar

Genomlyser glasskärvor

Glaset går sedan vidare i anläggningen och där görs enbart maskinell sortering, framförallt genom kamerateknik. – Varje glasskärva genomlyses. Skärvor och partiklar som inte kan genomlysas sorteras bort med tryckluft. Hela förloppet tar bara några tusendelar av en sekund och sker med hög precision under tiden glaset förflyttas på transportbandet. Styrningen av kameran är därför väldigt viktig, förklarar Ulf Hellström.

Även färgsortering sker maskinellt. Skärvorna fotograferas och färgen bestäms på varje enskild skärva. På det sättet skiljer man till exempel ut brunt glas från det gröna.

Onödigt detektivarbete

Eftersom stora delar av anläggningen är automatiserad är det centralt att styrning och automation fungerar med så få störningar som möjligt. Idag bygger denna teknik på äldre system, men nu genomför FVB en större uppdatering, vilken kommer att öka kvaliteten.

– Vårt uppdrag består av två delar, varav det ena är att uppgradera det gamla systemet. Vi gjorde en förstudie som visade att ABB hade ett system som löste behovet på ett bra sätt. Svensk Glasåtervinning har sedan tidigare ett ABB-system och genom att genomgående ha deras system blir det välintegrerat och enkelt för personalen att sköta, säger Peter Eklund på FVB, som ansvarar för detta arbete tillsammans med kollegan Anders Jansson.

– Den andra delen handlar om att städa programkod. Idag finns det en rad gamla benämningar som är svåra att förstå samt även en del på tyska från ett tidigare system. Att hitta var fel förekommer blir därför lite av ett detektivarbete, eftersom namnen på olika delar i systemet är svårbegripliga. Det ska vi ändra på, så när väl fel inträffar ska det vara lätt för driftspersonal och operatörer att hitta var felet är någonstans och därmed snabbt kunna åtgärda det, säger Peter Eklund vidare.

Höga kundkrav

Slutprodukterna från anläggningen säljs till kunder som tillverkar glasförpackningar, glasull och skumglas. En tredjedel av materialet säljs till glasullsindustrin i Sverige och Norge. Då krossas glaset i en finkross till finkornigt pulver. Materialet liknar en sandstrand när det ligger i större lager. En mindre del av materialet säljs till kunderna som tillverkar skumglas, som är en relativt ny produkt som används till grundförstärkning vid byggnation av vägar och hus. Resterande material, som består av glasskärvor i olika färger, säljs till glasbruk i Skandinavien och övriga Europa.

Den största kunden är glasbruket i Limmared i Västergötland, där man tillverkar förpackningsglas till matvaror, men också gör den internationellt berömda vodkaflaskan. – Till just vodkaflaskan ställs väldigt höga krav på glaset, men överhuvudtaget ställer kunderna allt högre krav och för oss innebär det mindre marginaler. När vi kan förbättra styrningen och möjligheterna att snabbt åtgärda fel ökar det kvaliteten på de produkter vi levererar, men bidrar också till att vi kan leverera mer. Vi ser verkligen fram emot det nya systemet och det förbättringsarbete som nu sker, säger Ulf Hellström.

Långt samarbete

Att det är FVB som gör jobbet är Ulf Hellström nöjd med. – Vi har samarbetat med FVB under många år. De har hög kunskap inom ABBsystemet och det är det inte så många som har. De är otroligt duktiga och har alltid ställt upp när vi behövt hjälp. De har lokal kännedom om vår anläggning och visat framfötterna. Det känns tryggt att de gör detta viktiga jobb åt oss, avslutar Ulf Hellström.


Fakta om projektet

I Sverige finns 6000 insamlingsplatser för glas. Företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för denna insamling och allt detta glas skickas till Svensk Glasåtervinning i Hammar. Idag återvinner Svensk Glasåtervinning 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Det är betydligt mer än de föreskrivna 70 procenten och den högsta siffran i världen. Se alla referenser

Kontaktperson
Peter Eklund
021-81 80 64