Vi möter kundernas ökade behov av systemanalyser

Systemanalyser är en alltmer naturlig del av arbetet i FVB:s verksamhet. För att möta kundernas ökade behov av systemanalyser har vi nu bildat en särskild analysgrupp.

Stora energisystem är av naturen komplexa, en åtgärd i en del av systemet kommer att påverka andra delar, på ett eller annat sätt. Det gäller i hög grad fjärrvärme- och fjärrkylesystem. De är dels komplexa och dels samverkar de med andra energisystem i produktionsanläggningar och fastigheter.

I takt med att energiföretagen förbereder sig för att möta de stora utmaningar man har framför sig med en ökad konkurrens på värmemarknaden, minskad efterfrågan på värme och högre bränslekostnader, blir det allt viktigare att systemen fungerar effektivt. Samtidigt ställs krav på ökad integration av energisystem för att kunna möta framtida behov av miljövänlig energi.

Naturlig del av arbetet

Systemfunktion är en självklarhet för alla som jobbar på FVB och en naturlig del i det dagliga arbetet. Oavsett om det gäller projektering av en fjärrvärmeledning, injustering av värmesystemet i en fastighet eller programmering av ett SCADA-system, tas alltid hänsyn till hur systemet som helhet påverkas.

För vissa på FVB har arbetet med systemanalys blivit en huvudsyssla. Analyser utförs oftast på direkt beställning av kund, men kan ibland också ingå som en del av interna projekt. Mångårig erfarenhet av FoU och systematiskt effektiviseringsarbete, kombinerat med bra verktyg för beräkning och simulering, gör att systemanalysgruppen inom FVB idag kan utföra kvalificerade arbeten.

Många skiftande uppgifter

Vanliga uppgifter för systemanalysgruppen på FVB kan vara simulering av fjärrvärme- eller fjärrkylenät för att beräkna leveranskapacitet eller identifiering av trånga sektioner. Det kan också handla om systemanalyser av nät för att användas som beslutsunderlag vid investeringar eller effektiviseringsåtgärder.

Även jobb som inte är direkta analyser, men som ställer krav på ingående systemkunskap, kan utföras. Det kan till exempel vara utformning av prismodeller som matchar leverantörens kostnader samtidigt som den uppmuntrar ett önskat beteende hos kunden. Andra exempel är löpande arbeten med kundanläggningar för att sänka returtemperaturen i nätet eller interna och externa utbildningar.

På FVB ser man ett ökat intresse för effektivisering av fjärrvärme och fjärrkylesystem hos kunderna och en stor vilja att skapa funktionella och miljö-vänliga energisystem för ett framtida samhälle.

I FVBs analysgrupp ingår Ulrika Sagebrand, Sofie Beno, Cilla Dahlberg Larsson, Patrik  Selinder och Erik Ingvarsson.

Ytterligare information:
Patrik Selinder, 0155-20 30 81
Cilla Dahlberg Larsson, 031-10 60 86


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024