VD har ordet nr 49

FVB satsar på vatten och avlopp. AI gör nytta i fjärrvärme-branschen och underlättar underhållet. Vintern är här och ”elkaoset” vet inga gränser.

FVB satsar vidare inom området VA. Vi ska nu bredda oss mot ledningsnät. Detta känns väldigt naturligt. FVB har gedigen erfarenhet av att jobba med ledningsnät inom fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Det känns jättespännande att vi nu har rekryterat en nyckelperson som ska leda oss inom denna nya satsning. Alla teknikområden kräver sin kompetens. Nu är vi rustade att på allvar jobba med ledningsnätsprojekt inom vatten- och avloppssidan. Underhålls- och förnyelsebehoven inom detta område är som bekant mycket stora. På FVB hoppas vi kunna hjälpa VA-branschen att öka förnyelsetakten. Våra erfarenheter från angränsande teknikområden tror vi ska vara till god hjälp. Vi ser verkligen fram emot att hjälpa både befintliga och nya kunder.

FVB har stor erfarenhet av att utreda och projektera fjärrvärmeledningar. Nu ska restvärme från Köping värma Kolsva. Att knyta ihop fjärrvärmenät och möjliggöra att mer restvärme på så sätt kan utnyttjas, är mycket kostnadseffektivt och givetvis även effektivt ur resurs- och miljösynpunkt. Detta har energibolaget VME förstått sedan länge. Att knyta ihop fjärrvärmenät och skapa förutsättningar för att nå ett effektivare energi-system, är en trend inom branschen och högst sannolikt kommer denna trend att hålla i sig framöver. Det är inte helt otänkbart att det för många mindre fjärrvärmesystem, blir helt avgörande för framtiden, att knyta ihop lokala system och ta tillvara på så mycket restvärmeflöden som möjligt. Detta för att kunna vara långsiktiga och konkurrenskraftiga. Konkurrensen om framtida bioråvaror kan komma att driva på denna utveckling. Även större system där det satsas på effektiv kraftvärmeproduktion, tjänar på att koppla ihop lokala/regionala fjärrvärmenät. Man erhåller helt enkelt skalfördelar som är viktiga för att upprätthålla effektivitet och lönsamhet. Oavsett om fokus ligger på att utnyttja restvärme eller maximera kraftvärmeproduktion, är det oerhört viktigt och lönsamt, att jobba mot sänkta systemtemperaturer. Att jobba med ovanstående frågor är något som FVB brinner för. Vi ser fram emot att jobba med fler kunder som vill effektivisera sitt energisystem och sin fjärrvärmeaffär.

AI kommer in mer och mer i olika företagsprocesser. Det är spännande att se hur AI kan användas även inom fjärrvärmebranschen. I detta FVB-Nytt kan vi läsa om hur AI ska underlätta underhållet av fjärrvärmenät. Mycket kapital är bundet i våra fjärrvärmenät och värdet av energin som flödar i rören är stort. Det är mycket viktigt att sköta underhållet av dessa system. Baserat på olika mätsystem och god tillgång på data kan man med hjälp av datorer analysera avvikande mönster och ge energibolagen bättre beslutsstöd kring förebyggande underhåll. I ett aktuellt forskningsprojekt där FVB, RISE, Energiforsk och sju energibolag ingår, ska en digital plattform utvecklas som sedan kan användas som beslutsstöd i bolagens underhållsplanering. Det ska bli intressant att följa detta projekt och se vilka resultat och kostnadsbesparingar som kommer att kunna uppnås.

Ett annat spännande forskningsprojekt där FVB och RISE ingår, handlar om hur man optimerar fjärrvärmenätet avseende dimensionering av servisledningar. Många aspekter ska vägas in såsom ljudnivåer, tryckfall, funktion och kostnader. Projektet konstaterar att det gäller att anpassa servisledningarnas dimension till lokala förutsättningar. Det fastslås också att om man följer branschpraxis avseende maximal flödeshastighet, så beror eventuellt ljudproblem inte på själva servisledningarna utan på andra komponenter i fjärrvärmecentralen. Detta är viktiga insikter. Fjärrvärme som förknippas med trygghet,
säkerhet, prisvärdhet och som en miljövänlig uppvärmningsform, ska givetvis inte orsaka ljudproblem.

FVB fortsätter att hålla olika typer av energiutbildningar. Det är glädjande att FVB nu lanserar uppdaterade och förnyade fjärrvärmeutbildningar under Sven Werners ledning. Först ut är ”Fjärrvärme i morgon” som vänder sig till lite mer erfarna fjärrvärmeintressenter. Lite senare under 2022 kommer ”Fjärrvärme idag” att lanseras. Fjärrvärmeutbildningar i världsklass helt enkelt!

Klimatfrågor och elfrågor har nog aldrig diskuterats så intensivt som nu. Att vi måste reducera de globala koldioxidutsläppen är det inte många som missat. När vi nu ska elektrifiera transportsektorn och industrin i Sverige, väcks många frågor om hur all efterfrågad el ska produceras. Diskussionerna har kryddats av det ”elkaos” vi fått uppleva under denna senhöst och tidig vinter. Skyhöga elpriser, stora skillnader mellan elprisområdena och effektbrist. I många städer rapporteras att industrietableringar stoppas på grund av elkapacitetsbrist. Politiken är polariserad, lösningen är antingen mer kärnkraft eller ingen kärnkraft alls. Sker det egentligen någon framdrift för att hitta lösningar? Man kan tycka att det är dags att till exempel försöka stimulera till mer högeffektiv kraftvärme. Om man kunde premiera planerbar förnybar effekt, så skulle en hel del el från kraftvärme kunna frigöras på både kort och lång sikt. Den kortsiktiga produktionen kan till och med frigöras utan några som helst nya investeringar. Det skulle göra god nytta för elbalansen i många städer och samtidigt stötta vindkraften, som påverkar det svenska elsystemet i allt högre utsträckning. Nu har Energimyndigheten presenterat en svensk vätgasstrategi. Det blir intressant att se hur vätgasen kan komma att utvecklas och integreras i det svenska energisystemet. Vätgaslager kan få en viktig roll avseende utjämning av uttaget från elnätet.

FVB genomförde nyligen en internkonferens, ”FVB-dagar”. Otroligt inspirerande att få träffas fysiskt och teambuilda, lära känna nya medarbetare och ta del av spännande FVB-projekt. För ett företag som alltid strävar efter att kunna samverka och samarbeta maximalt, mellan individer, grupper och kontor, är ”FVB-dagar” ovärderliga. Vi hoppas och tror att FVBs starka och enande kultur märks ända ut till våra kunder. 

Nu närmar det sig jul. Förutom att oroa sig för höga elpriser, stressas vi även av hotet från Omikron. Nu behöver vi nog alla avkoppling, lugn och julefrid. Vi på FVB vill passa på att önska alla våra kunder en God Jul och Gott Nytt år.

Leif Breitholtz

VD FVB


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024