Spill från järnsvamp ska värma Gällivare

Gällivares vision är att stå modell för andra städer som vill ta vara på nya restströmmar till följd av den gröna omställningen. Foto: Daniel Olausson, Follow The Light.

Gällivare Energi kommer att kunna använda mycket spillvärme i sitt fjärrvärmesystem när Hybrit bygger sin första industriella anläggning i kommunen. FVB har gjort nätberäkningarna i förstudien, vilket är ett viktigt underlag.

I Gällivare pågår en av Sveriges mest omtalade industrisatsningar – Hybrit. Här ska bolaget bygga sin första demonstrationsanläggning för järnsvampsproduktion med en nyutvecklad teknologi, vilken ska stå klar 2026. Till en början kommer man att producera 1,3 miljoner ton järnsvamp om året och denna produktion blir integrerad med tillverkning av järnpellets, som är den väsentliga insatsvaran vid produktion av stål. Bakom satsningen står LKAB, Vattenfall och SSAB. Målet är att SSABs stålproduktion ska bli fossilfri.

Invånare flyttas
Parallellt med att en av landets största industrisatsningar håller på att etableras i Gällivare pågår en stor samhällsomvandling i kommunen. För att LKAB ska kunna fortsätta sin gruvbrytning behöver samhället Malmberget med cirka 1000 invånare flyttas till Gällivare, vilket är ett arbete som successivt har skett under senare år.

– Den spillvärme vi kan få från Hybrit innebär en enorm möjlighet för oss att ställa om vår verksamhet. Vi vet ju inte än hur mycket spillvärme det blir, men om allt går som planerat så beräknas det att kunna omfatta hela vår nuvarande produktion, säger Erik Karlsson, vd på Gällivare Energi.

– Det innebär att vi i så fall kan ersätta vår nuvarande produktion som består av biobränsle till att bli ett 100 procent cirkulärt fjärrvärmesystem, som bygger på fossilfri spillvärme, säger han vidare.

Gällivare Energi har beviljats tio miljoner kronor i stöd från Region Norrbotten (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och Tillväxtverket. För att utreda vad som krävs för att byta den egna produktionen mot att köpa industriell spillvärme. Stödet kommer att gå till studier där man bland annat kommer att göra simuleringar och tester för de anpassningar som behöver göras för att kunna använda spillvärmen i det befintliga fjärrvärmesystemet.

Får stor effekt
Energibolaget har också genomfört flera förstudier gällande spillvärmen och där har FVB haft i uppdrag att göra nätberäkningar över hur spillvärmen kan föras in i fjärrvärmenätet.

– Det är en viktig del för att se hur de kan ta vara på spillvärmen på bästa sätt och det kan bli rätt stora effekter, säger Ulrika Sagebrand på FVB, som ansvarat för studien.

– Vi har gjort nätberäkningar för ett par tänkbara scenarier, men i verkligheten kan tillgänglig effekt bli såväl högre som lägre, säger hon vidare.

FVB har tittat på hur spillvärmen kan ersätta en betydande del av den nuvarande fjärrvärmeproduktionen.

– Hur varm spillvärmen kommer att bli vet man inte ännu, så vi har räknat på två scenarier. Det handlar dels om ett scenario med samma framledningstemperatur som idag det vill säga max 110 grader, dels ett scenario på max 90 grader.

– För båda dessa scenarier har jag räknat med 12 MW respektive 35 MW spillvärme. 35 MW tillgänglig spillvärme skulle täcka nätets hela värmebehov vid utomhustemperaturer över -5°C och cirka 70 procent av det maximala effektbehovet, säger Ulrika Sagebrand.

Nätmodellen, som omfattar hela nätet – demonstrationsanläggningen, alla produktionsanläggningar och samtliga kunder i Gällivare – har modifierats för att representera fjärr-värmenätet 10–15 år in i samhällsomvandlingen.

– Oavsett om det blir 12 eller 35 MW, 90 till 110 grader varmt, har vi sett att det krävs en grövre ledning (preliminärt DN 400) från demonstrationsanläggningen vid LKAB till centrum, vilket är en sträcka på omkring 5 km. Det kommer även få påverkan på tryckhållning och driftstrategi för distributionspumpar.

Viktigt beslutsunderlag
– Resultatet från beräkningarna blir ett viktigt beslutsunderlag för Gällivare Energi när det gäller strategiska satsningar i distributionsnätet och ett stöd i budgetering av de investeringar som kommer krävas för att spillvärmen ska komma ut till fjärrvärmekunderna, säger Ulrika Sagebrand och får medhåll från Erik Karlsson:

– Detta är en väldigt viktig förstudie med de första riktiga indikationerna på vad som kommer att behöva göras i vårt befintliga fjärrvärmesystem och det visar att det behövs en hel del anpassning, säger han.

Gällivare Energi går nu vidare med fördjupade studier kring spillvärmen och hur bolaget kan bidra till ett hållbart Gällivare. Visionen är att stå modell för andra städer som vill ta vara på nya restströmmar till följd av den gröna omställningen, i synnerhet de städer som också finns i ett arktiskt klimat.

Ytterligare information:
Ulrika Sagebrand, 0155-20 30 82


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024