Så kan fjärrvärme optimeras

Genom att använda ett mer dynamiskt förhållningssätt till systemdimensionering kan man optimera fjärrvärmenätet. Det visar ny forskning från FVB och RISE.

Det finns idag en vedertagen branschpraxis för dimensionering av servisledningar, att flödeshastigheten ej ska överstiga 1 m/s eller ett tryckfall på 100 Pa/m. Denna praxis är satt för att garantera leveranserna, men även för att undvika höga ljudnivåer och uppnå en bra komfort för kunden.

– Vi har i projektet utrett var de praktiska gränserna går för maximala flödeshastigheter i servisledningar. Detta för att kunna optimera fjärrvärmesystemet, säger Kristin Åkerlund på FVB.

I projektet har man genomfört en litteraturstudie över nuvarande branschpraxis för dimensionering, men även för ljudproblem och invändiga skador i servisledningar. För att få en bredare och mera detaljerad förståelse kring ljud och var i fjärrvärmesystemen ljud uppstår har även ett antal nätägare, material- och tjänsteleverantörer fått ge sin bild utifrån deras erfarenheter. I projektet har dessutom RISE utfört mätningar på medierör i olika material och dimensioner samt två olika varmhållningsventiler. 

– Vi har därigenom kunnat fastslå att dagens branschpraxis på 100 Pa/m innefattar en säkerhetsmarginal för att undvika stora tryckfall i nätet och är inte kopplad till risken för att oljud ska uppstå i systemet, säger Kristin Åkerlund. 

Mätningarna påvisar att vid 1 m/s är det inte själva servisledningarna som åstadkommer oljud, utan i stället kommer oljudet från komponenter i fjärrvärmecentralen.

– Genom att anpassa servisledningarnas dimension till de lokala förutsättningarna får man ett mer optimalt system. Projektet har därför även tagit fram en guide för dimensionering och en digital lathund som ett stöd vid projektering av servisledningar, avslutar Kristin Åkerlund.

Läs mer:
Rapporten ”Dimensionering av servisledningar i distributionssystem” kan laddas ner utan kostnad på energiforsk.se. Det är Energiforsk som finansierat projektet. 

Dimensionering i praktiken: GitHub - pajp: A web based tool for dimensioning of service pipes within district heating systems.
PAJP | Inte så rörigt (penttinen.se)

Ytterligare information:
Kristin Åkerlund, 026-14 16 20


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024