Nu sjösätts ny ledning mellan Sundsvall och Alnön

– FVB har tillsammans med Sundsvall Energi utrett om den gamla fjärrvärmeledningen till Alnön skulle kunna renoveras, men vi kom fram till att en ny ledning var ett ekonomiskt bättre alternativ, sett över tid, säger Pär Christiansson på FVB, som är projektledare för den nya sjöledningen.

Ledningens dimension är DN 200 med mantel av stål som är utvändigt belagd med en coating av polyeten.

– Vi har valt stål dels för att en stålmantel gör ledningen tyngre vilket bidrar till att den sjunker, dels för att den är mer motståndskraftig mot yttre åverkan. Man har ju inte samma kontroll på en ledning som man sänker på nästan 30 meters djup – vilket det är längs den här sträckan – jämfört med normal förläggning i mark, säger Pär Christiansson.

Rören kommer i 16-meterslängder, vilka svetsas ihop på land till fyra sektioner om omkring 350 meter.

– I samband med svets- och skarvmontaget genomför vi ett omfattande provningsprogram för att säkerställa kvaliteten hos både media- och mantelrörsmontaget. Därefter sjösätts rörsektionerna och i samband med sjösättningen sammanfogas de till två drygt 700 meter långa sektioner, berättar Pär Christiansson.

Sjöförläggning av ledningar innebär en del särskilda tillstånd och samordningsfrågor bland annat för vattenverksamhet, lotsning vid transporter till sjöss och avlysning av farleden.

– Det skiljer sig från vad vi normalt kommer i kontakt med vid markförläggning och det kräver god framförhållning. Vi har dock utfört fler liknande uppdrag tidigare så vi känner oss trygga i det, säger Pär Christiansson.

Arbetet påbörjades under maj med förtillverkning av rörsektionerna vilket sker några kilometer söder om där ledningen slutligen ska ligga. På respektive landsida ska man bygga underjordiska kammare där övergången ska ske från den sjöförlagda ledningen till den markförlagda och där den sjöförlagda ledningens expansion tas upp. Ledningen är planerad att tas i drift i höst.

Ytterligare information:
Pär Christiansson: 08-5947 61 62


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024