FVB satsar på vatten och avlopp

FVB har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning, men har hittills haft fokus på anläggningar och pumpar. Nu utökar man verksamheten till att även omfatta ledningsnätet, något man har stor erfarenhet av inom andra områden. Gustav Myhrman är den som ska leda utvecklingsarbetet.

De senaste tre åren har Mälarenergi och Västerås stad anlagt en ny våtmarkspark i Västerås, som var en del av ett EU-projekt. Gustav Myhrman har varit projektledare för va-delarna som dammar, ledningar, pumpstationer etc. Våtmarksparken Johannisberg är på nära 15 hektar och har fler funktioner. Det främsta syftet är att rena dagvatten innan det når Mälaren, men parken främjar också biologisk mångfald och är byggd som en park för rekreation.

FVB är framförallt kända för att jobba med fjärrvärme och fjärrkyla, men har under många år även hjälpt kunder inom vatten och avlopp. Då handlar det i första hand om utredningar, projektering av VA-verk, energieffektivisering liksom styrning och övervakning av anläggningar. 

– Nu breddar vi oss till att även arbeta med vatten- och avloppssystem. Vi har stor och lång erfarenhet av ledningsfrågor vad gäller fjärrvärme, fjärrkyla och gas, säger Gustav Myhrman och fortsätter: 

– Att arbeta med VA-ledningar blir därför ett naturligt steg för oss och vi kan hjälpa kommuner som behöver upprusta sina befintliga VA-ledningar eller bygga nya ledningssystem. 

Gustav Myhrman började på FVB i oktober och blir den som ska leda FVBs satsning inom vatten och avlopp. Han kommer även att arbeta med projekt- och uppdragsledning inom vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Gustav Myhrman kommer närmast från Mälarenergi, där han var projektledare och dagvattenspecialist. Innan dess arbetade han 10 år på Sweco med bland annat vattenfrågor. 

– De senaste tre åren har jag varit projektledare för en ny våtmarkspark i Västerås, som var en del av ett EU-projekt. Den invigdes nyligen och var ett riktigt spännande projekt som fått stor uppmärksamhet.  

Våtmarksparken Johannisberg är på nära 15 hektar och har fler funktioner. Det främsta syftet är att rena dagvatten innan det når Mälaren, men parken främjar också biologisk mångfald och är byggd som en park för rekreation. Det finns även en förhoppning om att parken framöver kan vara en plats för skolelever som vill lära sig mer om vattenrening och biologisk mångfald. 

– Intresset för att bygga våtmarker ökar, så det är ju också uppdrag som jag och FVB kan åta oss, säger Gustav Myhrman. 

Där han dock ser störst potential är inom VA är för ledningsnätet. I många av Sveriges kommuner sker just nu en utbyggnad av exploateringsområden. FVB kan göra förstudier av behovet av VA-nät, projektera systemet och göra förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer. 

Det finns även ett enormt behov av att rusta upp och bygga ut det befintliga vatten- och avloppssystemet. Stora delar av dagens system är byggt på 1960- och 1970-talen och till det behov som fanns då. Nu är städerna mer tätbebyggda, för fler människor och dessutom med färre grönytor som kan ta upp och fördröja dagvattnet. Därutöver tillkommer klimatförändringarna som kan ge upp emot 25 procent större regnmängder än när systemen byggdes. Nu är det dessutom hårdare miljökrav kring hur dagvatten ska tas om hand. 

Enligt en rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten behöver svenska kommuner investera 23 miljarder kr om året i vatten och avlopp under de kommande 20 åren. Drygt hälften av pengarna behöver gå till reinvesteringar i vatten- och reningsverk och ledningsnät.

– Det finns ett väldigt stort behov av att ersätta gamla ledningar i marken. Det är verkligen ett eftersatt område. Eftersom ledningarna ligger i marken så ser vi inte hur illa det är, men om de varit synliga hade vi aldrig accepterat det dåliga skick som många ledningar är idag, menar Gustav Myhrman. 

– Ledningarna är inte täta, det både läcker in och ut vilket kan orsaka problem. Detta eftersom regnvatten tränger in i rören och sedan vidare till reningsverken, som inte har kapacitet att ta emot så mycket vatten. Vattnet kan därför inte alltid renas ordentligt, säger Gustav Myhrman. 

Här kan FVBs kunnande göra stor nytta anser Gustav Myhrman. 

– Nu behöver fler få veta att vi kan hjälpa dem inom vatten- och avloppsfrågor, även när det gäller ledningar. Vi är redo, säger Gustav Myhrman. 

Ytterligare information:
Gustav Myhrman, 021-81 80 52


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024