FVB följer upp Europas största hetvattenlager

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till två veckor. FVB har fått i uppdrag av Energiforsk att göra en teknisk uppföljning av lagret.

Bergrummet var tidigare beredskapslager för eldningsolja, men stängdes ner 1985. Nu håller det på att förvandlas till ett enormt hetvattenlager. Först måste dock all gammal olja saneras och det är ett jobb som har varit mer besvärligt än man räknat med då det fanns mer olja kvar än man trodde. Arbetet har därför dragit ut på tiden.

– Bergrummet består av tre rum som kan liknas vid tre jättestora ackumulatortankar som går att styra var för sig, förklarar Ulrika Sagebrand på FVB som leder forskningsprojektet.

– Vi kommer att genomföra mätningar i ett av bergrummen, för vi räknar med att de andra bergrummen kommer att uppföra sig på liknande sätt, säger hon vidare.

En viktig del i projektet handlar om att undersöka hur temperaturskiktningen av vattnet uppför sig. Man kommer därför att installera en temperaturmätare på varje meter och bergrummet är 25 meter djupt, så totalt blir det 25 givare.

I ett av bergrummen ser vi Ulrika Sagebrand, Björn Widarsson och Henric Andersson, samtliga från FVB.

Ovanför bergrummen finns en servicetunnel där personal på Mälarenergi kan komma åt utrustning och hetvatten matas in och ut. I servicetunneln kommer det även finnas instrument som mäter hur mycket vatten som finns i bergrummet, dess temperatur med mera.

– Vi har inte någon sådan servicetunnel över vår mätplats och det blir en utmaning för oss, så vi kommer att fästa ett givarkoppel på en lina med ett sänke, som håller kopplet förankrat på botten av bergrummet och flytbojar som ska hålla kopplet uppe. Det är en praktisk utmaning att få detta på plats som vi jobbar med just nu. Vi kommer även att ta del av Mälarenergis mätdata för vår analys, säger Ulrika Sagebrand.

– Utöver det ska vi ta reda på hur snabbt berget värms upp av det varma vattnet. Vi ska mäta temperaturen tio meter in i själva bergkroppen på fem olika ställen.

I projektet kommer man även att sammanfatta det nuvarande kunskapsläget och beskriva hur Mälarenergi har genomfört arbetet med att konvertera bergrummet för olja till hetvattenlager. Målet i projektet var också att redovisa resultat från den initiala driften, men där blir det förändringar på grund av förseningar av saneringsarbetet. Mälarenergi hade hoppats på att bergrummet skulle vara sanerat och klart för att kunna laddas till sommaren 2023, men eftersom saneringsarbetet tagit så lång tid kommer de inte att hinna börja fylla lagren med varmvatten till maj. Då får man vänta ytterligare ett år, eftersom energibolaget måste fylla upp med varmvatten när de har billig energi vilket är under sommarhalvåret.

– Det är synd för vårt forskningsprojekt där vi bland annat skulle följa upp hur projektet gått rent tekniskt med bland annat lagringen och skiktningen av vattnet. Projektet ska vara avslutat hösten 2024, men förhoppningsvis kan vi göra den delen i ett uppföljande projekt.

Ulrika Sagebrand ser ändå att det finns en stor nytta med projektet.

– Även om vi inte hinner få alla värden under den planerade forskningsperioden så kommer vi att få alla mätare på plats, vilket är viktigt för sedan plomberas bergrummet. Dessa mätare kommer även att kunna användas till andra uppföljningsprojekt framöver.

Varför är då detta forskningsprojekt så viktigt?

– Det finns ett förnyat intresse för storskaliga termiska lager i fjärrvärmebranschen av miljömässiga och ekonomiska skäl. Vår studie kan ge viktigt underlag till andra säsongslagerlösningar. Det behövs ny kunskap för det har inte gjorts så mycket studier på senare tid.

– En stor skillnad mot gamla studier är att nu finns ett större intresse av att använda befintliga bergrum. Tidigare byggde man nya bergrum för lagring, men att använda ett befintligt bergrum innebär delvis andra utmaningar och de tittar vi närmare på i vårt forskningsprojekt.

Ytterligare information:
Ulrika Sagebrand, 0155-20 30 82


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024