FVB – 50-åring med fokus på hållbar tillväxt!

Heltäckande inom energi – men samtidigt med spetskompetens. Det är två viktiga framgångsfaktorer för FVB. Nu firar företaget 50 år och blickar framåt där hållbara energilösningar är en viktig drivkraft.

Idag har FVB 150 anställda och har kontor på nio platser i Sverige och kontor i USA, Kanada och Storbritannien. Det började i betydligt mindre skala i Västerås för 50 år sedan. Grundaren Birger Abrahamson arbetade som konstruktionschef på Tekniska Verken i Västerås, när han valde att starta konsultbolaget Fjärrvärmebyrån, vilket 2003 bytte namn till FVB. Ytterligare fem personer med fjärrvärmekompetens fanns med från start, bland annat Björn Andersson som var vd på FVB under åren 1987–2005.

– Oljekriserna i början på 70-talet innebar ett riktigt avstamp för fjärrvärmen i Sverige. När FVB var nystartat fick vi göra ekonomiska utredningar och tekniskt underlag för politiska beslut om att satsa på fjärrvärme i bland annat Botkyrka, Köping och Sandviken, berättar Björn Andersson och fortsätter:
– Det ledde vidare till projektering av distributionsnät, produktions- och kundanläggningar.
1982 beslutade sig Birger Abrahamson för att sälja bolaget till statliga Studsvik. 1991 stod det klart att Studsvik skulle säljas till Vattenfall – ett bolag, som på den tiden var väldigt elinriktat.

– För oss som arbetade med fjärrvärme var inte det rätt väg att gå. Lösningen blev istället att FVB köptes tillbaka och personalen blev ägare av företaget. Det var oerhört inspirerande och det gav oss frihet att agera. FVB är fortfarande personalägt och det har varit en del av företagets framgång, menar Björn Andersson. Samma år utökades verksamheten till att även omfatta fjärrkyla.

– FVB hade kontor i USA sedan 1980 och där arbetat en del med fjärrkyla, säger Björn Andersson. 1991 fick FVB i uppdrag av branschorganisationen  Värmeverksföreningen (nuvarande Energiföretagen Sverige) att genomföra Sveriges första fjärrkyleutredning. Redan ett år senare beslutade Mälarenergi i Västerås att bygga landets första fjärrkylenät, vilket FVB projekterade.
Fjärrkylan har därefter varit en viktig del av FVBs verksamhet och förutom att medverka i en rad fjärrkyleprojekt i Sverige har FVB också deltagit i projekt i USA, Kanada och Mellanöstern. Under en period hade man även ett kontor i Bahrain.

– Vår utländska verksamhet har varit viktig för hela företagets utveckling och är en styrka, säger Björn Andersson och får medhåll från Leif Breitholtz som är vd på FVB sedan 2005.

– Sverige får internationellt mycket beröm för sitt systemtänk. Systemtänket är också ett signum för FVB, där vi arbetar med hela kedjan från förstudier, distributionssystem, produktionssystem till slutanvändning av energi. Vi arbetar också tvärtekniskt med el och automation som berör alla delar i flödet och mot alla slags kunder. Vi har också visat att vårt koncept fungerar utomlands, säger Leif Breitholtz.

Från öst till väst

FVB har även arbetat i flera SIDA-finansierade projekt, bland annat i Estland, Lettland och Moldavien. Det har handlat om att förbättra och effektivisera stora befintliga fjärrvärmesystem, men också förbättra energiförsörjningen av sjukhus och skolor.
– Efter den spännande perioden med SIDA-projekt började vi söka efter kommersiella projekt i västra Europa, vilket har lett till att vi nyligen startade ett dotter bolag i Storbritannien, säger Leif Breitholtz.

Globalisering har varit och är en fortsatt viktig trend i energibranschen. Andra aktuella trender är digitalisering, hållbarhet och klimatfrågan. Flera av dessa områden har FVB arbetat med under en längre tid.
– Vi var tidigt ute med att arbeta med hållbarhetsmål och 2008 utvecklade vi ett koncept med hållbara energilösningar där fokus låg på ekonomi, miljö och teknik. Numera ingår även social hållbarhet där vi tydligare försöker påverka frågor rörande mångfald, jämställdhet och jämlikhet, säger Leif Breitholtz.

Hållbarhetsarbetet bedrivs idag systematiskt. FVB är dessutom certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
– Det hela grundar sig i hållbart företagande, något som varit en ledstjärna se-dan bolaget startade, säger Leif Breitholtz.

FVB har under 50 år haft en stabil  ekonomi, vilket gör och har gjort att man kan växa. Att gå från ett litet konsultbolag på sex personer till att numera finnas i flera städer i Sverige och utomlands har skett genom kontinuerlig tillväxt. FVB har under åren gjort några företagsuppköp, men framförallt har bolaget växt organiskt, något som man vill fortsätta med.

– Att växa som bolag innebär samtidigt utmaningar, när kontoren blir fler och antalet anställda växer. För FVB, har en viktig ledstjärna varit att alla ska känna sig delaktiga och informerade. Det får inte finnas ett vi och dom. Därför är det en självklarhet att vi använder oss av hela vår personalstyrka när vi sätter ihop team till olika projekt, säger Leif Breitholtz och fortsätter:

– Det är genom den kompetenta och engagerade personalen som vi är starka. Vi ser att konkurrensen om tekniker och ingenjörer ökar och det kommer att bli en stor utmaning framöver att hitta rätt personal, men vi ser samtidigt att vi är ett attraktivt bolag att söka till och under 2019 nyanställde vi 30 personer.

Fortsatt tillväxt

Leif Breitholtz ser att FVB har goda möjligheter att fortsätta växa inom samtliga verksamhetsområden inom segmenten energi, industri och fastighet, såväl nationellt som internationellt.
– Vi är mer nischade än de flesta konsultbolag. Det ska vi fortsätta med, samtidigt ser vi ett nytt tillväxtområde och det är inom VA-nät. Det är inte energi, men är närliggande då det även här handlar om ledningar i mark. Här finns mycket att göra, avslutar Leif Breitholtz.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024